16:18, 17/08/2022

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung, thay thế một số tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung, thay thế một số tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE