TEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lại Trung Dũng

TEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lại Trung Dũng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lại Trung Dũng
- Mã chứng khoán: TEL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,314,350 CP (tỷ lệ 26.29%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 64,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,249,850 CP (tỷ lệ 25%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/03/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch bán

HNX