14:48, 15/02/2022

THU: Hồ Viết Lân - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 3,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Viết Lân
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: THU
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 51,400 CP (tỷ lệ 1.56%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,600 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 54,700 CP (tỷ lệ 1.66%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đủ số lượng cần mua trên sàn giao dịch
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 10/02/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 10/02/2022.

  HNX