Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 100:47.6767 giá 10000 đồng/CP

Loại sự kiện: Phát hành thêm

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/05/2024

Ngày thực hiện: -