Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 2:1 giá 10000 đồng/CP

Loại sự kiện: Phát hành thêm

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 13/05/2024

Ngày thực hiện: -