Tiếp tục lỗ thêm 549,42 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Thương mại SMC (SMC) công bố nợ xấu lên tới 1.304,6 tỷ đồng

Tiếp tục lỗ thêm 549,42 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Thương mại SMC (SMC) công bố nợ xấu lên tới 1.304,6 tỷ đồng

SMC kinh doanh dưới giá vốn trong quý III

Trong quý III/2023, Công ty Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu đạt 3.141 tỷ đồng, giảm 44,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 163,95 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 187,79 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong quý III, Công ty tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận ghi nhận âm 41,36 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 66,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 31,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 11,61 tỷ đồng, về 24,74 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng nhẹ 0,08 tỷ đồng, lên 86,09 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 39,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 41,46 tỷ đồng, về 64,3 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 11,17 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 5,3 tỷ đồng, tức giảm 16,47 tỷ đồng.

Như vậy, do kinh doanh dưới giá vốn nên lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ thêm 163,95 tỷ đồng mặc dù đã tiết giảm chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu đạt 10.574 tỷ đồng, giảm 44,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 549,42 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 57,68 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 491,74 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023 thêm 549,42 tỷ đồng, tính tới 30/9/2023, tổng lỗ luỹ kế của Công ty Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận 205,81 tỷ đồng, bằng 27,9% vốn điều lệ (vốn điều lệ 736,8 tỷ đồng).

Như vậy, với việc lỗ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư Thương mại SMC đã chính thức xoá toàn bộ lợi nhuận tích luỹ nhiều năm và chuyển sang ghi nhận lợi nhuận luỹ kế là số âm.

Được biết, trong năm 2023, Đầu tư Thương mại SMC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 20.350 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 150 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 651,8 tỷ đồng, tăng thêm 801,8 tỷ đồng. Như vậy, với việc lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi.

Danh sách nợ xấu lên tới 1.304,6 tỷ đồng và mới trích lập được 272,8 tỷ đồng

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Đầu tư Thương mại SMC giảm 18,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.564,2 tỷ đồng, về 6.764,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.045,7 tỷ đồng, chiếm 30,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.256,1 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.236,4 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 908,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 30/9/2023, tài sản ngắn hạn ghi nhận 4.578,5 tỷ đồng, nợ ngắn hạn ghi nhận 5.007,2 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn đang cao hơn tài sản ngắn hạn là 428,7 tỷ đồng.

Với giá trị nợ ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn, điều này có thể hiểu là Công ty đang sử dụng 428,7 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn (dưới 1 năm) và tài trợ cho tài sản dài hạn (lớn hơn 1 năm), điều này diễn ra sẽ gây lo ngại về thanh khoản khi sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn.

SMC cũng bất ngờ công bố nợ xấu đối với các khoản phải thu của khách hàng lên tới 1.304,6 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2023 ảnh 1
SMC cũng bất ngờ công bố nợ xấu đối với các khoản phải thu của khách hàng lên tới 1.304,6 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2023

Thêm nữa, Công ty Đầu tư Thương mại SMC cũng bất ngờ công bố nợ xấu đối với các khoản phải thu của khách hàng lên tới 1.304,6 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 272,8 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn gồm Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận là 440,8 tỷ đồng, trích lập dự phòng 77,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley là 169,26 tỷ đồng, trích lập dự phòng 25,2 tỷ đồng; Công ty TNHH The Forest City là 131,5 tỷ đồng, trích lập 21,87 tỷ đồng; CTCP Hưng Thịnh Incons là 63 tỷ đồng, trích lập 22,7 tỷ đồng; các đối tượng khác là 479,7 tỷ đồng, trích lập 105,1 tỷ đồng.

Đối với các khoản phải thu dài hạn đã trở thành nợ xấu bao gồm CTCP Hữu Liên Á Châu với giá trị 16,73 tỷ đồng, đã trích lập 16,73 tỷ đồng; các đối tượng khác là 3,61 tỷ đồng, đã trích lập 3,61 tỷ đồng.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 24,1%, tương ứng giảm 863,1 tỷ đồng, về 2.712,4 tỷ đồng và chiếm 40,1% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 2.134 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 578,4 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu SMC giảm 100 đồng, về 10.450 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn