TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Liu Chien Hung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TKU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,515,679 CP (tỷ lệ 6.49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/03/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/04/2022.

HNX