TL4: Chu Quang Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 356,885 CP

TL4: Chu Quang Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 356,885 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Quang Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 356,885 CP (tỷ lệ 2.23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 356,885 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2023.

HNX