TL4: Lê Vũ Hùng - Tổng Giám đốc - đã bán 156,117 CP

TL4: Lê Vũ Hùng - Tổng Giám đốc - đã bán 156,117 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Vũ Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 156,117 CP (tỷ lệ 1.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 156,117 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 156,117 CP
0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/10/2023.

HNX