TL4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

TL4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TL4 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/09/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP, địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

HNX