TL4: Phan Thành Tiên - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 730,000 CP

TL4: Phan Thành Tiên - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 730,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thành Tiên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 730,000 CP (tỷ lệ 4.98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 730,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2023.

HNX