TL4: Trần Nho Thái - Ủy viên HĐQT - đã bán 808,370 CP

TL4: Trần Nho Thái - Ủy viên HĐQT - đã bán 808,370 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Nho Thái
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 808,370 CP (tỷ lệ 5.05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 808,370 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 808,370 CP
0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/09/2023.

HNX