TL4: Võ Duy Minh - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 218,658 CP

TL4: Võ Duy Minh - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 218,658 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Duy Minh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 218,658 CP (tỷ lệ 1.49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 218,658 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 218,658 CP
0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/08/2023.

HNX