TNM: Nguyễn Văn Cưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Giám đốc tài chính - đã bán 20,900 CP

TNM: Nguyễn Văn Cưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Giám đốc tài chính - đã bán 20,900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Cưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Giám đốc tài chính
- Mã chứng khoán: TNM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25,960 CP (tỷ lệ 0.45%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25,960 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,060 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 20,900 CP
0,09%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa tìm được bên mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/01/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/02/2023.

HNX