TNM: Nguyễn Văn Cưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Giám đốc tài chính - đăng ký bán 25,960 CP

TNM: Nguyễn Văn Cưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Giám đốc tài chính - đăng ký bán 25,960 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Cưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Giám đốc tài chính
- Mã chứng khoán: TNM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25,960 CP (tỷ lệ 0.45%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25,960 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/01/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/02/2023.

HNX