TNM: Trần Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 370,000 CP

TNM: Trần Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 370,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TNM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370,000 CP (tỷ lệ 6.39%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 370,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 740,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 370,000 CP12,79%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/12/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/12/2022.

HNX