TNM: Trần Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 370,000 CP

TNM: Trần Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 370,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TNM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370,000 CP (tỷ lệ 6.39%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 370,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/01/2023.

HNX