Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền 648 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/01/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/01/2024

Ngày thực hiện: -