Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/09/2023

Ngày thực hiện: 20/09/2023