Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/11/2023

Ngày thực hiện: -