Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/01/2024

Ngày thực hiện: -