Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 1200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/06/2024

Ngày thực hiện: -