Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 31/05/2022

Ngày thực hiện: 17/06/2022