Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 450 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/11/2023

Ngày thực hiện: -