17:32, 20/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/07/2022

Ngày thực hiện: N/A