15:41, 17/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 23/09/2022

Ngày thực hiện: N/A