15:29, 19/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/03/2022

Ngày thực hiện: 08/04/2022