18:45, 30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,120 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 07/06/2022

Ngày thực hiện: 08/07/2022