Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 23/05/2022

Ngày thực hiện: 07/06/2022