15:51, 25/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 417 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/09/2022

Ngày thực hiện: 06/10/2022