15:37, 13/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/08/2022

Ngày thực hiện: 25/10/2022