16:05, 24/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 550 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/07/2022

Ngày thực hiện: 21/07/2022