16:46, 03/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 8,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 13/06/2022

Ngày thực hiện: 30/06/2022