Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 17/05/2022

Ngày thực hiện: 31/05/2022