Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 1000:75

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 17/04/2024

Ngày thực hiện: -