Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 450 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/04/2023

Ngày thực hiện: 20/04/2023