Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 700 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 12/01/2024

Ngày thực hiện: -