Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:14

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/05/2024

Ngày thực hiện: -