Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 03/06/2024

Ngày thực hiện: 14/06/2024