Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1600 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/05/2024

Ngày thực hiện: 30/05/2024