09:55, 19/01/2022

TRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông 15%/ cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
  - Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15. Cổ đông A sẽ được 30.15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0.15 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Vận Tải và Dịch Vụ Hàng Hải, số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1. TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX