TRS: Nguyễn Tuấn Phong - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 177,712 CP

TRS: Nguyễn Tuấn Phong - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 177,712 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tuấn Phong
- Mã chứng khoán: TRS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 180,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 177,712 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 177,712 CP (tỷ lệ 3.92%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do điều kiện thị trường không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/05/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/06/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Quý
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 910,432 CP (tỷ lệ 20.07%)

HNX