TRT: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 577,508 CP

TRT: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 577,508 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc
- Mã chứng khoán: TRT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,103,300 CP (tỷ lệ 28.28%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 577,508 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 577,508 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,680,808 CP (tỷ lệ 33.54%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/09/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đồng Tuấn Vũ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 577,508 CP (tỷ lệ 5.26%)

HNX