08:57, 19/04/2022

TS3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TS3 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Tháng 06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  + Kết quả hoạt động năm 2021;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

  HNX