BCTC 2023 TS3 - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 33,17%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 40,65%.
  • Chi phí tài chính giảm 35,88%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 35,88%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 33,76%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 39 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây