TS3: Vũ Đức Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 43,200 CP

TS3: Vũ Đức Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 43,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Đức Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TS3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,200 CP (tỷ lệ 1.46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 52,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 43,200 CP
0,34%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Lý do tài chính cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/10/2023.

HNX