TS3: Vũ Đức Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 52,200 CP

TS3: Vũ Đức Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 52,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Đức Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TS3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,200 CP (tỷ lệ 1.46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 52,200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/10/2023.

HNX