TTC Land (SCR) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương trong quý I/2024, nhưng dòng tiền tiếp tục âm

Trong quý I/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 68,97 tỷ đồng, giảm 14,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4,8 tỷ đồng, tăng 142,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 26,1%, lên 40,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 31,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,74 tỷ đồng, lên 27,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 3,1%, tương ứng tăng thêm 2,04 tỷ đồng, lên 67,19 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 44,5%, tương ứng tăng thêm 24,31 tỷ đồng, lên 78,96 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 78%, tương ứng giảm 17,15 tỷ đồng, về 4,83 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2024, TTC Land tiếp tục ghi nhận lỗ 55,89 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 55,47 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp mà TTC Land tạo ra trong quý đầu năm 2024 không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ chủ yếu nhờ đóng góp của doanh thu tài chính.

Cơ cấu doanh thu tài chính của SCR trong quý I/2024

Cơ cấu doanh thu tài chính của SCR trong quý I/2024

TTC Land thuyết minh thêm doanh thu tài chính chủ yếu ghi nhận 29,1 tỷ đồng từ thu nhập lãi cho vay; 23,3 tỷ đồng từ thu nhập hợp tác kinh doanh; 11,1 tỷ đồng từ cổ tức, lợi nhuận được chia…

Trong năm 2024, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7,09 tỷ đồng, TTC Land đã hoàn thành 44,3% so với kế hoạch năm.

Ngoài ra, xét về dòng tiền, trong quý đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 177,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 292,6 tỷ đồng. Thêm nữa, cũng trong kỳ dòng tiền đầu tư dương 22 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 121,5 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, TTC Land vừa trải qua hai năm dòng tiền âm liên tiếp. Trong đó, năm 2022 ghi nhận âm 630,96 tỷ đồng và năm 2023 ghi nhận âm thêm 1.585,97 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của TTC Land tăng nhẹ 0,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 26,8 tỷ đồng, lên 10.658 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 4.017 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.349,5 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 891,1 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 847,3 tỷ đồng, chiếm 7,9% tổng tài sản …

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 9,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 353,3 tỷ đồng, lên 4.017 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 25,4%, tương ứng giảm 33,8 tỷ đồng, về 99,2 tỷ đồng.

TTC Land thuyết minh thêm cơ cấu tồn kho chủ yếu 2.810,97 tỷ đồng là bất động sản dở dang; 1.163,85 tỷ đồng là hàng hoá bất động sản …

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của TTC Land tăng 4,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 121,6 tỷ đồng, lên 3.115,4 tỷ đồng và bằng 60,8% vốn chủ sở hữu (đầu năm bằng 58,4% vốn chủ sở hữu).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu SCR giảm 50 đồng, về 6.600 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn