09:38, 13/05/2022

TTZ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Thị Thu

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu
  - Họ tên người có liên quan: Huỳnh Văn Quảng
  - Mối quan hệ: Chồng
  - Tỷ lệ nắm giữ: 10.39%
  - Mã chứng khoán: TTZ
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,376,800 CP (tỷ lệ 18.19%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 244,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,621,500 CP (tỷ lệ 21.42%)
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 786,200 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10.39%
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 2,407,700 CP
  - Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 31.8%
  - Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/05/2022.

  HNX