08:31, 11/05/2022

TUG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TUG của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 28/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty (Địa chỉ: Số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX